Regulamin Rady Rodziców


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu


uchwalony 29 października 2007 r
na podstawie
art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007
r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542); ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r., o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz.
542); ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.
647, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600)
ze zmianami wprowadzonymi w dniu 9 lutego 2009.


Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§1


1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę
Podstawową Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu (w skrócie: SP Nr 46 w
Poznaniu). Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach należy przez to
rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć
odpowiednio:
- Dyrektora szkoły
- Radę Pedagogiczną
- Samorząd Uczniowski
3. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców Szkoły, zwanej
dalej Radą Rodziców.
4. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu.
5. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z
Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem
prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji
zadań szkoły.
6. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się
siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają
uczniowie SP Nr 46 w Poznaniu, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze
sprawami dotyczącymi szkoły.


Rozdział II
Cel, zakres działania i zadania Rady Rodziców.


§2


1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w
zakresie:
- organizacji pracy szkoły
- poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły
- zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy socjalnej
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji
szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, dyrektora, rady
pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.


§3


Do zadań Rady Rodziców należą w szczególności:
1. Podejmowanie działań w zakresie zmian w programach wychowawczym i
dydaktycznym szkoły.
2. Inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z młodzieżą.
3. Współdziałanie w programowaniu prac szkoły oraz w planowaniu wydatków
finansowych szkoły.
4. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.
5.Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły.
6. Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy ze szkołą.
7. Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.


Rozdział III
Organizacja i zasady wyboru do Rady Rodziców


§4


1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest "Rada Klasowa"
(trójki klasowe).
2. Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie "Radę Klasową" składającą się
z 3 osób oraz 1 przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
3. Delegaci klas tworzą Radę Rodziców Szkoły.
4. Walne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady
Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
5. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza-skarbnika.
6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły
spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i
osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonania
określonych zadań.
7. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia
rozpoczęcia roku szkolnego.


§5


1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września
do dnia 30 września następnego roku szkolnego.
2. Po zakończeniu kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady
Rodziców.
3. Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do
szkoły.


Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.


§6


1. Uchwały Podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo
sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Za protokolarz
Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium
rady.
4. Walne zgromadzenie Rady Rodziców Szkoły upoważnia prezydium do
podejmowania decyzji w imieniu Rady między walnymi zebraniami.
5. Uchwały walnego zebrania Rady Rodziców Szkoły oraz prezydium Rady Rodziców
w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich
rodziców.


Rozdział V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców.


§7


1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium, nie rzadziej jednak,
niż raz na trzy miesiące.
2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek
(ustny lub pisemny) Rad Klasowych z co najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora
szkoły, Rady Pedagogicznej - złożony do Prezydium Rady.


§8


1. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor
szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne osoby
zaproszone przez prezydium.
2. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się według planu ustalonego przez
przewodniczącego. Plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie
zebrania na wniosek członków Rady Rodziców.
3. Posiedzenia Rady Rodziców Szkoły są protokołowane w protokolarzu Rady
Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz.


Rozdział VI
Fundusze Rady Rodziców.


§9


1. Fundusze Rady Rodziców Szkoły pochodzą ze składek rodziców oraz
dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych. Wysokość składek ustala
zebranie Rady Rodziców na wniosek. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić
także z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od
sponsorów.
2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w
punkcie 1.
3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie - według
swojego uznania i możliwości.
4. Rada Rodziców Szkoły może posiadać wydzielone konto bankowe.

§10


1. Gospodarka finansowa opiera się na opracowanym przez Radę Rodziców planie
finansowym - preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady
Rodziców.
2. Preliminarz Rady Rodziców powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia
dokonane na zebraniu Rady Rodziców Szkoły.
3. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane
wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Rady Rodziców Szkoły, po
stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.


§11


1. Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję dochodów i wydatków Rady
Rodziców Szkoły.
2. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody
przewodniczącego Rady lub skarbnika oraz opinii dyrektora lub wicedyrektora
szkoły.
3. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika
Rady Rodziców - pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły ? pod
względem formalnym.


§12


Rada Rodziców szkoły może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych
funduszy na następujące cele:
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn
sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów
przedmiotowych, sportowych itp.
- sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych,
sportowych,
- częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych i
zawodowych
- zakupy książek, środków dydaktycznych,
- zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci
sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,
- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach
terminowych,
- inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
- dofinansowanie działalności statutowej szkoły
- zewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.§13


Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od
życzenia, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające
dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady
Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody
ofiarodawców.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe.


§14


1. Regulamin Rady Rodziców Szkoły podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie
Rady Rodziców. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym
dla jego ustalenia i zatwierdzenia.


§15


Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
"Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań"


§16


Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
Zatwierdzono dnia: 09 lutego 2009.
Przewodniczący Rady Rodziców
Sławomir Jarosławski