O projekcie

Projekt edukacyjny COMENIUSComenius [1] to jeden z czterech programów programu "Uczenie się przez całe życie", który wspiera finansowo oraz merytorycznie m.in. partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych polegającą na realizacji wspólnego projektu. Cele szczegółowe programu Comenius to rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Partnerskie projekty edukacyjne Comeniusa mają jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich rezultaty. Zakładają zaplanowane, systematyczne, spójne działania.

W każdym projekcie prowadzi się ewaluację, czyli systematycznie bada wartość realizowanych zadań. Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań. Występują one w różnorodnych formach, m.in. jako publikacje, układy taneczne, koncerty, wystawy, strony internetowe i inne.

Z radością informujemy, że nasza szkoła od sierpnia 2012 roku bierze udział w wielostronnym projekcie edukacyjnym Comenius - "Food, dance and music across Europe" /"Jedzenie, taniec i muzyka wokół Europy"/. Projekt będzie trwał 2 lata.

Naszymi partnerami będzie pięć szkół z: Hiszpanii (Organya), Bułgarii (Gotse Delchev), Turcji (Ankara), Włoch (Piano di Conca) i Czech (Most).

Ta pierwsza jest głównym koordynatorem projektu, a szkolnym koordynatorem projektu jest p. Iwona Leśniewska.


Jego głównymi założeniami są:

  • budowanie świadomości narodowej i ponadnarodowej uczniów szkół europejskich,
  • poznanie i docenienie innych kultur,
  • wzbudzanie poszanowania i tolerancji dla rówieśników wzrastających w odmiennych środowiskach,
  • przełamywanie życiowych barier i trudności, pobudzanie wiary we własne możliwości,
  • przełamywanie stereotypów dalekich od rzeczywistości,
  • poszanowania własnego dziedzictwa kulturowego, dzielenie się wiedzą na jego temat,
  • wzbudzanie poczucia dumy narodowej.


W ramach projektu zaplanowane są różne działania, w które zaangażowane będą wszystkie szkoły. Podstawowym językiem komunikacji między uczestnikami projektu będzie j. angielski. Komunikacja między partnerami będzie odbywać się poprzez stworzony na potrzeby projektu wspólny blog http://comeniusteamproject.blogspot.com/.  Część uczniów biorących udział w projekcie będzie miało możliwość wyjazdu do szkół partnerskich w celu zaprezentowania realizowanych dokonań.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu Comenius wzbogaci ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz wyzwoli energię i potencjał nauczycieli, uczniów i całej społeczności lokalnej.[1] Ogólne informacje o programie pochodzą ze strony internetowej http://comenius.org.pl/index.php/ida/2 oraz z ulotki Program Comenius wydanej przez FRSE.